Privacyverklaring

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door Y. VAN KRUNKELSVEN VERTAAL- EN TOLKWERK bv (de verantwoordelijke voor de verwerking), met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde, Wijnegemsteenweg 112D, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0806.288.744 (hierna: “Y. Van Krunkelsven Vertaal- & Tolkwerk”).

Deze Privacy Policy bevat uw rechten en plichten ten aanzien van Y. Van Krunkelsven Vertaal- & Tolkwerk.

De Policy wordt regelmatig herwerkt of geactualiseerd en u vindt de meest recente en geldige versie steeds op onze website.

 

1. Algemeen 

De huidige Privacy Policy waarborgt de naleving van de wetgeving betreffende de bescherming van de persoonsgegevens zoals beschreven in de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Y. Van Krunkelsven Vertaal- & Tolkwerk.

2. Persoonsgegevens die u ons meedeelt

Via de website of het contactformulier:

 • via cookies: raadpleeg onze Cookie policy
 • IP-adres
 • e-mailadres

Als opdrachtgever, klant, prospect, leverancier of andere zakelijke relatie:

 • naam, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, adres, ondernemingsnummer en contactgegevens
 • Van Krunkelsven Vertaal- & Tolkwerk verwerkt geen gevoelige persoonsgegevens.

3. Persoonsgegevens die Y. Van Krunkelsven Vertaal- & Tolkwerk onrechtstreeks verzamelt 

Publieke gegevens van de opdrachtgever of leverancier:

Bijvoorbeeld gegevens op de site ven het KBO, het staatsblad, in de balansencentrale, of andere centrale databanken die vrij te raadplegen zijn

4. Doeleinden van de verwerking

4.1. Algemene doeleinden:

 1. Van Krunkelsven Vertaal- & Tolkwerk zal de vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:
 • IP-adres: voor het verzorgen en verbeteren van onze website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Y. Van Krunkelsven Vertaal- & Tolkwerk om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.
 • Naam, telefoonnummer, en e-mailadres: om u de gevraagde informatie of diensten te kunnen verstrekken, u te kunnen contacteren en om te voldoen aan de wettelijke voorschriften. Met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd.
 • Als opdrachtgever, klant, prospect of leverancier: naam, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, adres, ondernemingsnummer en contactgegevens: om u de gevraagde diensten te kunnen verstrekken en om te voldoen aan de wettelijke voorschriften met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd.
  U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven. Het verlenen van bepaalde diensten wordt onmogelijk wanneer u de verwerking weigert.
 • Naam, functie en website (van uw bedrijf):wanneer met uw toestemming een referentie voor een samenwerking op onze website geplaatst wordt.

4.2. Doorgifte aan derden:

 1. Van Krunkelsven Vertaal- & Tolkwerk zal uw persoonsgegevens nooit doorgeven aan derden, tenzij dienstenleveranciers die ondersteuning verzorgen voor zover dit noodzakelijk is voor de overeengekomen dienstverlening. Hiervoor heeft Y. Van Krunkelsven Vertaal- & Tolkwerk de nodige overeenkomsten en verwerkersovereenkomsten om te garanderen dat de gegevens op de juiste manier verwerkt worden en met de juiste technische en operationele middelen worden beschermd.
 2. Van Krunkelsven Vertaal- & Tolkwerk zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

4.3. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Y. Van Krunkelsven Vertaal- & Tolkwerk uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen.

5. Bewaren en verwerken

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking zoals omschreven in artikel 4 en in functie van de contractuele relatie tussen Y. Van Krunkelsven Vertaal- & Tolkwerk en u:

 • IP-adres: voor de duur van uw bezoek aan onze website.
 • Naam, e-mailadres, telefoonnummer, via de website: voor de duur van de gevraagde levering van diensten.
 • Leveranciers, klanten, prospecten en andere zakelijke contacten: naam, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer, adresgegevens en contactgegevens: voor de duur van de gevraagde levering van diensten.
  Voormelde persoonsgegevens worden in elk geval bijgehouden conform de specifieke wettelijke voorschriften, alsook de verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden.

6. Uw rechten

6.1.  Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Y. Van Krunkelsven Vertaal- & Tolkwerk  van uw persoonsgegevens maakt.

6.2.  Recht op verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Y. Van Krunkelsven Vertaal- & Tolkwerk. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U kan eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

6.3.  Recht van bezwaar:

U beschikt over een recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

6.4.  Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

6.5.  Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

6.6.  Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren via e-mail op info@yvkvt.com, mits toevoeging kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart.

6.7.  Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

6.8.  Klachten:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

7. Toegang door derden

7.1.  Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers en aangestelden.

7.2.  Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

8. Veiligheid en vertrouwelijkheid

8.1.  Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

8.2.  In geen geval kan Y. Van Krunkelsven Vertaal- & Tolkwerk aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. Y. Van Krunkelsven Vertaal- & Tolkwerk zorgt ervoor dat wanneer zij beroep doet op derden voor de verwerking van persoonsgegevens, deze derden aan dezelfde regels zullen gebonden zijn.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Privacy Policy wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is.

De rechtbanken van Antwerpen zijn exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze Privacy Policy.

10. Conflicterende versies van de policy

De meest recente versie van deze policy is leidend. Indien er conflicten zouden voorkomen tussen de versies in verschillende talen, is de Nederlandstalige versie de leidende en juiste versie.

11. Cookies

Het gebruik van cookies vindt u terug in onze cookie policy.